Geachte mevrouw Kaag,

Ik lees vandaag in de Telegraaf (link) dat u het niet reeel vindt dat de compensatieregelingen voor energie de energie-transitie ophouden. We moeten blijkens uw uitspraken vooral energie gaan besparen. Ik durf op grond van dit journalistiek epistel te stellen dat u geen idee heeft waarover u praat. Het is misschien het juiste moment u op een aantal zaken te wijzen.

1 De mensen met de laagste inkomens en zelfs al tot 2 keer modaal redden het niet meer
Het niet meer redden betekent dat zij inkomsten en uitgaven niet meer in balans kunnen krijgen. Zo zij al zouden willen besparen op hun uitgaven (lees: energiekosten) dan zullen kostbare investeringen gedaan moeten worden. Wie twee maatregelen tegelijk uitvoert krijgt 30% vergoed van de overheid maar die andere 70% moet uit eigen zak betaald worden en kan mogelijkerwijs nog geleend worden tegen 3,5%. Voor rijkere mensen is het theoretisch haalbaar een dusdanige investering te doen. Maar zij lopen tegen andere problemen aan…

2 Installateurs en aannemers zitten overvol
Wie een zonne-installatie wil monteren krijgt te horen dat er geen plek in de planning is. De zonnepanelen zijn niet aan te slepen en de installateurs zitten ruim volgeboekt.

3 De zo bejubelde warmtepompen zijn niet voorradig
U weet het misschien niet geachte mevrouw Kaag maar er zijn op alle fronten leveringsproblemen. Wie nu een warmtepomp bestelt kan over een jaar zijn installateur op bezoek krijgen. Uw collega de Jonge wil dat we in 2026 bij vernieuwing zo’n installatie aanschaffen, verplicht! Ik verzeker u dat dit financieel onhaalbaar is en de installateurs problemen krijgen.

4 De ‘juiste’ keuze maken is onmogelijk
Een concreet voorbeeld bij een vriend. Zijn huidige ketel is bijna aan zijn eind. Welke optie moet er nu gekozen worden om energie te besparen? Zijn installateur kan er geen zinnig antwoord op geven. En dat komt omdat de ontwikkelingen op energie-gebied divers zijn maar niet te overzien is waar we over een termijn van 3-5 jaar staan. De huidige investering (die groot is) kan over 3 jaar zo maar achterhaald zijn. Beseft u dat een transitie een proces is met voortdurende plot-wendingen? Het is niet zo dat er een kant- en klare routekaart bestaat die ieder van ons naar de energie-hemel kan sturen.

5 U verkoopt praatjes, elektrisch is niet schoon
Meer dan 80% van onze energie wordt opgewekt door fossiele brandstoffen. De zogenaamd schone elektrische auto verplaatst de plek waar de vervuiling optreedt maar is nog steeds vervuilend. Wie volledig op elektrisch overschakelt draagt slechts mondjesmaat bij aan de vermindering van de CO-2 uitstoot op mondiale schaal.

6 De laagste inkomens wonen relatief veel in slecht geisoleerde huizen
De huisbaas die spontaan geld investeert om zijn huis beter te isoleren denkt heel lang na. De kosten zijn hoog en die vertalen zich niet in hogere huren (althans in de sociale huur sector). Waarom zou hij naar u luisteren?

7 De funderings-kwestie
Misschien weet u dat meer dan een miljoen huizen problemen ondervinden van de lage waterstand en de droogte? En weet u dat de. kosten voor reparatie tienduizenden euro’s per huishouden bedragen? Begint het u te dagen dat deze problematiek dwars door uw ambities op klimaatgebied lopen?

8 De huizenprijzen…
We kunnen er op wachten. De toenemende financiele druk op huishoudens zal de banken dwingen de stroppenpotten te gaan vullen. Want als energie (besparing) een onevenredig beslag op je uitgaven gaat leggen zullen betalingsproblemen verergeren.

Ik hoop dat u gaat inzien dat uw fixatie op die klimaatverandering ons sociaal economisch systeem doet instorten. De D66 sekte zit echter vol met doldwaze collega’s . Leg uw oor eens te luister in de maatschappij. Trek de sneakers weer eens aan en ga met een knapzak op pad door Nederland. U zult verrast zijn hoe anders de echte wereld er uitziet dan uw universum.

Groet,
Kromspeak


Advertentie
Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Gaan wij insecten eten?

Wij gaan insecten eten. Meelworm, krekels, piepschuimkevers en treksprinkhanen worden gekweekt en dus aan producten toegevoegd. Er zitten veel voedingsstoffen in die nu o.a. via vlees binnen krijgen (link) .

Het is een wonderlijke , zo niet bizarre, ontwikkeling waarin de elite vlees uit ons dieet wil laten verdwijnen en we nu een bio-industrie ontwikkelen waarin op grote schalen kleinere dieren gekweekt en genetisch ‘verbeterd’ gaan worden (link)

We kunnen van een ethisch standpunt naar het kweken van deze dieren kijken. Als belangrijkste argumenten voor het gebruik worden de volgende aspecten genoemd
– 10% minder beslag op de voedselketen t.o.v. vlees
– Minder water
– Kunnen groeien op groene afvalstromen
– Rijk aan belangrijke voedingsstoffen

Uiteraard kun je ook vragen stellen over de leefomstandigheden en de manier waarop ze gedood worden. Ik las een artikel (link) waarin er doodleuk gesteld wordt dat deze dieren minder empathie oproepen , ze wel pijn beleven maar geen bewustzijn zouden hebben, en dus ook vegetariers wel voor deze voeding zullen kiezen. De auteur durft het aan de pijnbeleving van een insect af te zetten tegen die van 1 koe doden en zo komt hij tot idiote en niet te onderbouwen ratio’s. We gaan het zien maar de claims zijn dubieus en geldig door de massale PR campagnes om het imago van deze vleesvervangers als “goed’ te bestempelen.

Wil je er zelf mee gaan experimenteren? Dan kun je hier een stappenplan vinden.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

De nieuwe visie op democratie; niet dienend zijn maar het volk ten koste van alles laten lijden

Dit filmpje geeft in een notendop weer hoe politieke leiders in veel landen momenteel denken en acteren. Kijk, luister (en huiver) naar Annalena Baerbock (link)

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Utopia 2030, de sustainable development goals

Wie goed oplet leest dat de stikstof doelen in 2030 gehaald moeten worden en b.v. de digitale ID van de Europese Unie dan ingeburgerd moet zijn. Bij voorkeur koopt u dan ook geen auto op benzine en eet u vrijwel geen vlees meer

Deze doelen komen uit de koker van de VN. In Nederland kunt u een gelukkige ondersteuner worden op meer dan 17 gebieden. (link) Op het eerste gezicht is er niets mis met deze doelen. Velen met mij zullen een ideaal koesteren en een ferme ja voelen in hun binnenste.De realiteit van ons land is vandaag de dag dat we op geen van de geschetste dossiers kunnen beamen dat we op de goede weg zijn. We zijn een land in crisis en op elk van de 17 doelen zal er een godswonder moeten plaats vinden als we er binnen 8 jaar komen. Een korte opsomming volstaat. Een toenemend tekort aan leraren maar wel beter onderwijs, snijden in de ouderenzorg maar wel betere zorg, energie-neutraal worden maar daarmee mensen in de armoede storten, oppervlakte water dat van slechte kwaliteit is maar wel veel goed water willen bieden, vleesconsumptie ontmoedigen maar een alternatief bieden dat energie-slurpend is en gebruik maakt van foetale stamcellen , een energietransitie maar door automatisering steeds meer energie gaan gebruiken, gendergelijkheid maar steeds meer hokjes.

Onder (tijds)druk wordt alles vloeibaar. Maar als je een sociaal economische structuur onder druk zet maak je het bestaande kapot en weet je niet hoe de mensen in hun context gaan bewegen. De kosten die met deze ongekende ambities gepaard gaan zijn fenomenaal. We worden al voorbereid op 10 zware jaren maar wat het ons gaat opleveren weten we niet.

Bovendien moeten we niet vergeten dat de onderliggende gedachten bij deze transitie (op alle domeinen) vooral gestuurd wordt door een alliantie van machtige en rijke partijen die in deze transitie een kans zien hun technologische dromen onder het mom van ‘inclusieve’ doelen te verwezenlijken.

Er zijn doelen geformuleerd die ieder jong kind op de basisschool zal aanspreken. Maar de weg naar de doelen en de voor- en nadelen op deze weg zijn nergens in kaart gebracht. Het is een ranzige werkwijze waarbij je op de emoties van mensen inspeelt zonder ze te vertellen dat de gevolgen niet te overzien zijn.

Een doorsnee gezin met een modaal of lager inkomen kan met de huidige ontwikkelingen al niet meer de broek ophouden. Is het verborgen motief onder deze transitie een steeds grotere groep mensen afhankelijk te maken? Is het WEF ideaal van een bezitloze maatschappij wat er werkelijk gaande is achter deze doelstellingen?

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

We glijden steeds verder af

Lachwekkend, tenenkrommend en ronduit misdadig is dat de nieuwe shots van Pfizer en Moderna slechts getest zijn op muizen. De experimenten op mensen moeten nog opgestart worden maar Biden en ook onze minister nodigt ons uit om de shots te nemen.

Theo Schetters , niet gehoord in de mainstream media, legt in een interview op de Science Summit uncensored (link) uit dat we al ernstige bedenkingen moeten hebben bij de gevolgen van de huidige vaccinaties.

Doodleuk gaan we een stap verder in een tijd dat blijkt dat de oversterfte in alle landen met hoge vaccinatiegraad blijft aanhouden. Ik mag het niet denken, laat staan zeggen, maar de voor de hand liggende mogelijkkheid dat deze oversterfte in gang is gezet door vaccins is op zijn minst het onderzoeken waard. Maar dat doet het RIVM niet en ze weigert ook de data die dat zouden kunnen ophelderen met derden te delen.

Het moge duidelijk zijn dat de volgende shots u nog verder het drijfzand in zullen jagen.

Gelukkig zijn alle ongevaccineerden in de VS uitgesloten van deze shots. Je moet eerst de basisserie hebben afgerond. Het is dus een loyaliteitsprogramma geworden.Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Afnemende vrijheid en collaborateurs.

Daniel van der Tuin met zijn team spit alle WOB documenten door die ze aangevraagd hebben m.b.t. het corona beleid. Het is maar dat u het weet, de Overheid riep al een jaar voor het uitbreken van de covid epidemie een denktank desinformatie (link) in het leven die alles rondom vaccinaties moest ontkrachten. Het betreft hier een met militaire precisie (met medewerking van het leger overigens) uitgevoerde operatie waarin uit een heel divers krachtenveld mensen geworven zijn en ingezet werden en worden tijdens het hele covid circus. Wonderlijk om een jaar voor deze pandemie zo’n eenheid op te zetten terwijl de vaccinatiebereidheid toen nog stijgende was. We weten dat ook influencers via social media zijn ingehuurd en journalisten geacht werden verantwoord om te gaan met de informatie die ze deelden. Wonderlijk dat mensen zonder inhoudelijke kennis van het medisch veld zich voor het karretje lieten en laten spannen. Hoewel die mensen misschien te goeder trouw instapten kunnen zij vandaag de dag in retrospectief constateren dat ze collaboreerden met een machtige partij die onwelgevallige (lees; kritische) informatie wegduwde of publiekelijk bestreed. Met terugwerkende kracht spreek ik dan toch van collaboratie. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er nog steeds mensen vanuit deze denktank werkzaam zijn omdat in het publiek domein een aantal prominente mensen snel ter plekke is als kritische geluiden opduiken.

Tegelijkertijd zien we dat veel critici zich nog proberen te roeren via twitter , youtube, linkedin en facebook. We weten echter dat deze partijen ook samenwerk(t)en met onze Overheid om desinformatie te verspreiden. Het is wonderlijk dat zij zich blijven verbazen dat er ingegrepen wordt op hun accounts terwijl bekend is dat ze niet onafhankelijk opereren. Hoewel ik niet de illusie koester dat de zogenaamde niet-censurerende kanalen onafhankelijk zijn is het zo dat substack, rumble en ook telegram nog steeds ongefilterde info lijken toe te staan.

Wie hierbij zijn schouders ophaalt moet zich eens verdiepen in de WEF ambities om controle over de waarheid te krijgen. Zij hebben blijkens een eigen video meer dan 110.000 vrijwilligers geworven die wereldwijd meehelpen de waarheid te waarborgen.Het komt er op neer dat de burger niet meer als een zelfstandig denkend en kritisch mens wordt gezien maar tot vijand van de Overheid en de ambities van een globalistische agenda wordt bestempeld. We worden in sterke mate gedegradeerd tot onmondige burgers die voortdurend gecorrigeerd moeten worden. Die vrijwilligers zijn in vrijheid bereid mijn en jouw vrijheid te beknotten en te bestrijden.

Hoewel onze manier van denken al uitgebreid gestuurd wordt door deze actieve houding van de Overheid en de tech-bedrijven kunt u de keuze maken uit de mainstream programma’s te stappen.

Hoewel geestelijke vrijheid als resultaat van een proces van transformatie en transcendentie te bereiken valt moet dat wel steeds meer in een omgeving die op alles controle wil en zal krijgen.

Maar belangrijk is om geen enkele instelling die zich in het publiek debat meldt te vertrouwen. Verenig je met mensen die dit ook zien en begrijpen dat een globale elite in toenemende mate bezig is om ons te controleren.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

We zitten in de aanloop naar volgende kleine ijstijd

Het debat over global warming wordt gemanipuleerd door de IPCC consensus fabriek. Gelukkig zijn er ook veel deskundigen die een ander geluid durven te laten horen.

Het is interessant om in het volgende artikel (link) te lezen dat in Australie momenteel in diverse gebieden laagte records gebroken worden m.b.t. de temperatuur. In datzelfde artikel zie je overigens hoe de klimaat maffia discutabele referentiejaren koos om zijn eigen verhaal te kunnen onderbouwen.

In het volgende abstract zie je hoe de Russische klimaat deskundige Habibullo I. Abdussamatov uitlegt dat we door de afnemende zonne activiteit een disbalans tussen instraling en uitstraling van warmte krijgen waardoor de nieuwe ijstijd zich aankondigt. (link). Onderaan dit artikel staan meer verwijzingen naar artikelen van andere deskundigen die zich hierbij aansluiten .

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

De boer versus de Staat

Ik kan geen zinnig woord uitbrengen rondom de stikstof cijfers. De getallen en opinies vliegen je om de oren. Een standpunt innemen over wie er gelijk zou hebben vind ik zinloos.

Waar ik wel een mening over heb is de tunnelvisie die ontstaan is op dit gebied. De cijfers zijn inzet van de strijd geworden en hebben tot een ongekende polarisatie geleid.

Het zou erg vruchtbaar zijn als we de boeren en hun vaardigheden en ondernemerszin gaan inzetten in een breder debat. Globalisatie leert ons dat politieke verhoudingen en politiek opportunisme ons in een situatie manoeuvreren waarbij de meest elementaire levensbehoeften (energie en voedsel) in het gedrang komen.

Hoe mooi zou het zijn als we in een maatschappelijk debat een weg zoeken waarin we het talent en de inzet van boeren en hun land gaan benutten voor een koers waarin een divers aanbod van voedsel centraal staat en we in plaats van focus op export onze blik naar binnen keren en aan onze nationale belangen gaan denken.

We vergooien op die manier geen talenten maar maken ze inzetbaar voor het algemeen nut. Maar gek genoeg is er slechts een klein deel van de boeren die dat geluid laat horen en nog gekker is dat in politiek den Haag men onwillig of onbekwaam is om deze richting in te slaan.

Wie o wie doorbreekt deze impasse en helpt daarmee te voorkomen dat ook in politiek stemgedrag de one-issue-vote de dominante factor wordt?

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Wordt het warmer door menselijke CO2 uitstoot ? Kijk dit korte filmpje…

Heerlijk filmpje, het vergt slechts 4,5 minuten kijken (link).

Nog niet overtuigd van de hoax rondom het klimaat? Dan hier verder lezen (link)

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Uitleg over ons immuunsysteem

Geert van den Bossche geeft in deze uitzending van de bekroonde Belgische serie tegenwind uitleg over ons aangeboren en adaptieve immuunsysteem. Hij legt uit waarom veel maatregelen tijdens de corona crisis contra-productief werkten. Zij uitleg blinkt uit door eenvoud. Bekijk de uitzending hier

Het is wonderlijk om te zien hoe een kleine groep wetenschappers in Nederland moord en brand roept over de vermeende politieke invloed op hun geloofwaardigheid van de wetenschap als je beseft het afgelopen jaar geen uitzending op de publieke omroepen te hebben gezien waarin b.v. het wetenschappelijke debat met deze ervaren wetenschapper is aangegaan of hij zelfs beschimpt werd door de Belgische evenknie van van Dissel, Marc van Ranst.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen